Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Social Design For Wicked Problems

Wicked problems zijn per definitie hardnekkige problemen waar op basis van de bestaande benaderingen geen oplossing voor wordt gevonden. Het zijn problemen met een veelal maatschappelijk karakter, waarbij gedragsverandering van de betrokkenen noodzakelijk is. In juni 2013 zijn overheden, bedrijven en verschillende publieke organisaties benaderd met de vraag voor welk taai vraagstuk zij dringend een nieuw handelingsperspectief nodig hebben. Vervolgens zijn voor deze vraagstukken ontwerpers opgeroepen. Dit heeft geleid tot SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS.

SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS wil de aansluiting bevorderen tussen enerzijds kunstenaars en ontwerpers en anderzijds maatschappelijke partijen als overheden en andere publieke en private organisaties. Het doel is social design als vakgebied een solidere basis te geven en de discussie hierover van een constructieve bijdrage te voorzien. Tegelijkertijd beoogt dit project social design als methode herkenbaar en hanteerbaar te maken voor grotere groepen, waaronder potentiële opdrachtgevers én vormgevers en kunstenaars.

Publiek onderzoeksproject

De urgentie voor dit publieke onderzoeksproject is op meerdere plekken te herkennen. Ten eerste wordt door de betrokken partners geconstateerd dat even complexe als diffuse maatschappelijke problemen gebaat zijn bij de inbreng van kunstenaars en ontwerpers, die complexiteit benutten als uitgangspunt voor hun artistieke werkwijze.

Daarnaast is er een groeiende artistieke praktijk, die op nieuwe manieren aansluiting zoekt op de complexe maatschappelijke processen, die schuil gaan achter de zogeheten wicked problems. Aan de ene kant is deze ambitie ingegeven door de afgenomen cultuurbudgetten bij de overheid, aan de andere kant is het een zelfstandige ontwikkeling, die voortvloeit uit de actuele, artistieke praktijk zelf; een praktijk die zich permanent heroriënteert en transformeert binnen nieuwe contexten.

Ten derde is er recent een levendig debat ontstaan in ontwerpend Nederland over de verschillende manieren waarop de kwaliteit van ontwerp, met een sterke nadruk op sociale en maatschappelijke waarde, moet worden beoordeeld. Er is duidelijk behoefte aan nieuwe vormen van waardering en beoordeling van de huidige, artistieke praktijk.

Geconstateerd moet worden dat het beleid rondom creatieve industrie vanuit een economisch perspectief gestalte krijgt en dat zowel de culturele als de sociale component van de creatieve industrie onderbelicht dreigt te worden. Dit komt mede voort uit het ontbreken van heldere beoordelingscriteria waarop de economische aspecten in relatie tot de sociale of maatschappelijke waarde van de creatieve industrie kunnen worden gewogen.  SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS wil hierop een antwoord bieden.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via socialdesignonderzoek.nl.

16/05/2013 – 10/01/2014

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam

Dinsdag - zaterdag
10.00 — 17.00

Zondag en feestdagen
11.00 — 17.00